Årsplan 7. klasse

skoleåret 2015/2016

Årsplanen sætter en didaktisk ramme for det teoretiske og praktiske arbejde med Fysik-kemifokus og opfylder Forenklede Fælles Mål 2014. Årsplanen omfatter Fysik-kemifokus og medtager desuden de fællesfaglige forløb og forslag til brug af til at bruge andre dele af portalen, fx Restudy, som vil give et solidt afsæt til at integrere flipped learning i undervisningen.

Hvert forløb har en vejledende uge- og lektionsplan, og der er bevidst tænkt rigeligt stof ind i årsplanen, så læreren har mulighed for at differentiere både ift. niveau, metode, elevernes individuelle læringsmål og interesser. Årsplanen er koordineret med årsplanerne for Geografifokus og Biologifokus, så de fællesfaglige forløb ligger i samme periode i de relevante fag, og er placeret, så det understøtter progressionen i de enkelte fag.

Portalen indeholder ekstra materiale som fx supplerende tekster og fokustekster, som med fordel kan bruges til differentiering, herunder fx til faglig træning og faglig læsning samt til understøttende undervisning i løbet af året.

Uge 33-35: Intro til fysik/kemi

Lektioner

5

Varighed

 3 uger

Intro

Forløbet ”Intro til fysik/kemi” er tænkt som det første forløb, eleverne møder i faget.

Eleverne møder to store danske opfindelser, nemlig elektromagnetisme og hydrogenpiller. Dernæst bliver eleverne introduceret til områderne ”opløselighed” og ”temperatur” samt til laboratoriet og laboratoriesikkerhed. Eleverne stifter også bekendtskab med den naturvidenskabelige arbejdsmetode, der er gennemgående i hele fysik-kemifokus.dk.

Uge 36-38: Stoffernes opbygning

Lektioner

5

Varighed

3 uger

Stoffernes opbygning

Forløbet ”Stoffernes opbygning” behandler stoffers faseovergange, tilstandsformer, kogepunkt og smeltepunkt.

Forløbet introducerer eleverne for sammenhænge mellem mikro- og makroplanet i faget. På makroplanet kan eleverne iagttage, at vandet bobler, når det koger eller føle, at det bliver koldt på armen, når spritten fordamper. På mikroplanet kan iagttagelserne forklares ved hjælp af molekylebevægelser og energitilførsel eller -afgivelse.

Uge 39-43 (ferie uge 42): Atomer og molekyler

Lektioner

7

Varighed

 4 uger

Atomer og molekyler

I forløbet arbejdes med grundlæggende kemiske begreber, og eleverne bliver fortrolige med Grundstoffernes Periodesystem.

Atomer og molekyler” har et begrænset overlap omkring stofopbygning med forløbet ”Stoffernes opbygning”. I ” Stoffernes opbygning” betragtes stof som noget, der er opbygget af partikler, mens det i forløbet her betragtes som noget, der er opbygget af atomer/molekyler. Det er en væsentlig begrebsudvidelse i forhold til ”Stoffernes opbygning”.

Restudy:

Det periodiske system

Uge 44-46: Elektricitet

Lektioner

5

Varighed

 3 uger

Elektricitet

I forløbet ”Elektricitet” arbejdes med grundlæggende begreber indenfor elektricitet herunder strømkilder, elektriske kredsløb, elektrisk ledningsevne og elforbrug.

Der er mange opgaver og aktiviteter tilknyttet forløbet, og eleverne har derfor mulighed for at blive fortrolige med elektriske kredsløb, og arbejdet med de mange nye begreber. Overordnet set, giver forløbet eleverne en grundig basisviden for arbejdet med strøm fremadrettet.

Restudy:

Ohms lov

Uge 47-49: Magnetisme

Lektioner

5

Varighed

 3 uger

Magnetisme

Forløbet “Magnetisme” indeholder helt grundlæggende begreber indenfor magnetisme og elektromagnetisme, og integrerer den viden eleverne har fra de forgående forløb. Fx indgår Grundstoffernes Periodesystem og kendskab til jævnstrøm, vekselstrøm og strømmens retning.

I 7. klasse anvendes en simpel model med småmagneter til at forklare, hvad der sker ved magnetisering og afmagnetisering. I 9. klasse, hvor eleverne har kendskab til atomets opbygning, udbygges modellen til domænemodellen.

Restudy:

Magnetisme

Magneter

Elektromagnetisme

Elektromagneter

Uge 50-51: Fyrværkeri

Lektioner

5

Varighed

2 uger

Fyrværkeri

Formålet med forløbet “Fyrværkeri” er at give eleverne en god og bred viden om fyrværkeri og fyrværkerisikkerhed. Forløbet kan gennemføres i klassen som et fælles forløb, eller de enkelte fagtekster kan deles ud til grupper, der kan forberede en præsentation for resten af klassen.

Formålet med forløbet er at give eleverne en god og bred viden om fyrværkeri og fyrværkerisikkerhed, som de kan anvende uden for skolen.

Holdningen i dette materiale er, at eleverne bør undervises i de farer og risici de kan møde i deres hverdag, så de kan handle på baggrund af viden og indsigt. På den måde kan de rustes til at handle ansvarligt og velovervejet.

Uge 1-4: Syrer og baser

Lektioner

7

Varighed

4 uger

Syrer og baser

Forløbet ”Syrer og baser” er placeret tidligt i 7. klasse, da det ikke kræver kendskab til bestemte faglige begreber. Dog omtales grundstoffet hydrogen og den sammensatte ion hydroxid (om end uden forklaring).

Der er i elevteksten ikke sat ladninger på ionerne, da ioner først introduceres i 8. klasse. Derfor skrives i denne tekst blot fx ”en syre kan fraspalte hydrogen (H)”.

Restudy:

Syrer og baser

Uge 5-6: Solsystemet

Lektioner

4

Varighed

2 uger

Solsystemet

Forløbet “Solsystemet” giver eleverne en bred forståelse af, at menneskets verdensbillede har ændret sig op gennem historien. Den første del af forløbet omkring Aristoteles’ verdensbillede og vejen frem til et nyt verdensbillede lægger op til et samarbejde med både kristendomskundskab og historie, da det behandler de historiske ændringer og kirkens indflydelse på opfattelsen af omverdenen.

Forløbet lægger op til organisering i grupper, hvor hver gruppe arbejder med hver sin fagtekst, og afslutningsvist præsenterer for hinanden.

Uge 8-10: Programmering og kodning

Lektioner

6

Varighed

3 uger

Programmering og kodning

Forløbet “Programmering og kodning” giver en overordnet introduktion til udviklingen indenfor programmering og kodning, men er ellers meget praksisbaseret, hvor eleverne selv skal programmere simple spil og opgaver. Udgangspunktet er gratisprogrammet Scratch, og at kodning blot er et sprog der skal læres.

Uge 9-11: Lyd

Lektioner

6

Varighed

 3 uger

Lyd

I forløbet ”Lyd” arbejdes med lydens udbredelse i atmosfærisk luft, vand og faste stoffer. Der arbejdes endvidere med lydens anvendelse indenfor industri og i sundhedssektoren. Endelig arbejdes der med decibelskalaen og risikoen for høreskader.

Uge 13-15: Fotosyntese og respiration (tværfagligt)

Lektioner

6

Varighed

 3 uger

Fotosyntese og respiration

Fotosyntese og respiration” er et fællesfagligt forløb mellem fysik/kemi og biologi.

Eleverne skal arbejde med disse to biokemiske processer, som er helt fundamentale for liv på Jorden.

Forløbet indeholder meget praktisk arbejde, og kobler begreber og læring fra de to fag, så det giver mening ift. indholdet.

Uge 16-18: Bevægelser i rummet

Lektioner

5

Varighed

3 uger

Bevægelser i rummet

Forløbet “Bevægelser i rummet” beskriver Solen, Jorden og Månens indbyrdes bevægelser, samt resultatet af disse bevægelser. Tidevand, formørkelser og årstider bliver grundigt behandlet, og de tilhørende opgaver og aktiviteter får trænet elevernes forståelse af universets opbygning.

Forløbet lægger op til organisering i grupper, hvor hver gruppe arbejder med hver sin fagtekst, og afslutningsvist præsenterer for hinanden.

Uge 19-21: Lyn og torden

Lektioner

6

Varighed

3 uger

Lyn og torden

Lyn og torden” er et fællesfagligt forløb i fysik/kemi og geografi.

Forløbet omhandler dannelsen af tordenvejr med lyn, lynnedslag og torden med forklaringer på elektriske ladninger i tordenskyer, lysets og lydens hastighed.

“Lyn og torden” er et forløb, der træner elevernes fællesfaglige arbejde og tilgang til faglige emner. Dette forløb kan ses som et supplerende forløb ift. de forenklede fælles mål, og kan derfor også være en “buffer” i årsplanen, og undlades hvis tiden ikke er til det.

Uge 22-25: Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Lektioner

7

Varighed

4 uger

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer” er et fællesfagligt forløb, der inddrager elementer fra alle tre naturfag i udskolingen; biologi, geografi og fysik/kemi.

Forløbet er opbygget, så eleverne, efter en fælles introduktion, arbejder problemorienteret med hver sit emne, og afslutningsvis præsenterer sit arbejde og resultater for hele klassen.