Årsplaner for skoleåret 2018/2019 skal findes i de nye portaler.

Læs mere her.

Årsplan 7. klasse – 2017/2018

Herunder finder du en årsplan for faget Fysik/kemi med henvisninger til de anbefalede forløb i Fysik-kemifokus. I årsplanen får du både en vejledende lektionsplan for de enkelte forløb og en kort beskrivelse af indholdet.

Årsplanerne er koordineret med årsplanerne for Geografifokus og Biologifokus. Det betyder, at de fællesfaglige forløb ligger i samme periode i de relevante fag, og de er placeret, så det giver mening i forhold til progressionen i de enkelte fag.

På lærersitet i alle Fokusportalerne finder du en forløbsvejledning til hvert forløb. Her kan du blandt andet se, hvilke færdigheds- og vidensmål det enkelte forløb opfylder og finde både læringsmål og tegn på læring for hele forløbet.

Forløbet Naturfaglig kompetence er et metodeforløb, som kan bruges på alle klassetrin særligt i forbindelse med de fællesfaglige forløb. Her guides eleverne igennem de fire kompetenceområder samt arbejdet med problemstillinger og arbejdsspørgsmål. I forløbsvejledningen findes, udover en vejledning til selve forløbet og den fællesfaglige prøve, også gode råd til organisering af teamsamarbejdet i forbindelse med både planlægning af og undervisning i de fællesfaglige forløb.

Uge 32-35: Intro til fysik/kemi

Lektioner

5

Varighed

 4 uger

Intro

Forløbet ”Intro til fysik/kemi” er tænkt som det første forløb, eleverne møder i faget.

Eleverne møder to store danske opfindelser, nemlig elektromagnetisme og hydrogenpiller. Dernæst bliver eleverne introduceret til områderne ”opløselighed” og ”temperatur” samt til laboratoriet og laboratoriesikkerhed. Eleverne stifter også bekendtskab med den naturvidenskabelige arbejdsmetode, der er gennemgående i hele fysik-kemifokus.dk.

Uge 36-38: Stoffernes opbygning

Lektioner

5

Varighed

3 uger

Stoffernes opbygning

Forløbet ”Stoffernes opbygning” behandler stoffers faseovergange, tilstandsformer, kogepunkt og smeltepunkt.

Forløbet introducerer eleverne for sammenhænge mellem mikro- og makroplanet i faget. På makroplanet kan eleverne iagttage, at vandet bobler, når det koger eller føle, at det bliver koldt på armen, når spritten fordamper. På mikroplanet kan iagttagelserne forklares ved hjælp af molekylebevægelser og energitilførsel eller -afgivelse.

Uge 39-43: Atomer og molekyler

Lektioner

7

Varighed

 4 uger

Atomer og molekyler

I forløbet arbejdes med grundlæggende kemiske begreber, og eleverne bliver fortrolige med Grundstoffernes Periodesystem.

Atomer og molekyler” har et begrænset overlap omkring stofopbygning med forløbet ”Stoffernes opbygning”. I ” Stoffernes opbygning” betragtes stof som noget, der er opbygget af partikler, mens det i forløbet her betragtes som noget, der er opbygget af atomer/molekyler. Det er en væsentlig begrebsudvidelse i forhold til ”Stoffernes opbygning”.

Ressourcer:

Restudy – Det periodiske system

Aktuelle begivenheder

Naturvidenskabsfestival i uge 39

Uge 44-46: Elektricitet

Lektioner

5

Varighed

 3 uger

Elektricitet

I forløbet ”Elektricitet” arbejdes med grundlæggende begreber indenfor elektricitet herunder strømkilder, elektriske kredsløb, elektrisk ledningsevne og elforbrug.

Der er mange opgaver og aktiviteter tilknyttet forløbet, og eleverne har derfor mulighed for at blive fortrolige med elektriske kredsløb, og arbejdet med de mange nye begreber. Overordnet set, giver forløbet eleverne en grundig basisviden for arbejdet med strøm fremadrettet.

Ressourcer:

Restudy – Ohms lov

Uge 47-49: Magnetisme

Lektioner

5

Varighed

 3 uger

Magnetisme

Forløbet “Magnetisme” indeholder helt grundlæggende begreber indenfor magnetisme og elektromagnetisme, og integrerer den viden eleverne har fra de forgående forløb. Fx indgår Grundstoffernes Periodesystem og kendskab til jævnstrøm, vekselstrøm og strømmens retning.

I 7. klasse anvendes en simpel model med småmagneter til at forklare, hvad der sker ved magnetisering og afmagnetisering. I 9. klasse, hvor eleverne har kendskab til atomets opbygning, udbygges modellen til domænemodellen.

Ressourcer:

Restudy – Magnetisme

Restudy – Magneter

Restudy – Elektromagnetisme

Restudy – Elektromagneter

Uge 50-51: Fyrværkeri

Lektioner

5

Varighed

2 uger

Fyrværkeri

Formålet med forløbet “Fyrværkeri” er at give eleverne en god og bred viden om fyrværkeri og fyrværkerisikkerhed. Forløbet kan gennemføres i klassen som et fælles forløb, eller de enkelte fagtekster kan deles ud til grupper, der kan forberede en præsentation for resten af klassen.

Holdningen i dette materiale er, at eleverne bør undervises i de farer og risici de kan møde i deres hverdag, så de kan handle på baggrund af viden og indsigt. På den måde kan de rustes til at handle ansvarligt og velovervejet.

Uge 1-4: Syrer og baser

Lektioner

7

Varighed

4 uger

Syrer og baser

Forløbet ”Syrer og baser” er placeret tidligt i 7. klasse, da det ikke kræver kendskab til bestemte faglige begreber. Dog omtales grundstoffet hydrogen og den sammensatte ion hydroxid (om end uden forklaring).

Der er i elevteksten ikke sat ladninger på ionerne, da ioner først introduceres i 8. klasse. Derfor skrives i denne tekst blot fx ”en syre kan fraspalte hydrogen (H)”.

Ressourcer:

Restudy – Syrer og baser

Uge 5-6: Solsystemet

Lektioner

4

Varighed

2 uger

Solsystemet

Forløbet “Solsystemet” giver eleverne en bred forståelse af, at menneskets verdensbillede har ændret sig op gennem historien. Den første del af forløbet omkring Aristoteles’ verdensbillede og vejen frem til et nyt verdensbillede lægger op til et samarbejde med både kristendomskundskab og historie, da det behandler de historiske ændringer og kirkens indflydelse på opfattelsen af omverdenen.

Forløbet lægger op til organisering i grupper, hvor hver gruppe arbejder med hver sin fagtekst, og afslutningsvist præsenterer for hinanden.

Uge 8-10: Programmering og kodning

Lektioner

6

Varighed

3 uger

Programmering og kodning

Forløbet “Programmering og kodning” giver en overordnet introduktion til udviklingen indenfor programmering og kodning, men er ellers meget praksisbaseret, hvor eleverne selv skal programmere simple spil og opgaver. Udgangspunktet er gratisprogrammet Scratch, og at kodning blot er et sprog der skal læres.

Uge 9-11: Lyd

Lektioner

6

Varighed

 3 uger

Lyd

I forløbet ”Lyd” arbejdes med lydens udbredelse i atmosfærisk luft, vand og faste stoffer. Der arbejdes endvidere med lydens anvendelse indenfor industri og i sundhedssektoren. Endelig arbejdes der med decibelskalaen og risikoen for høreskader.

Uge 12-15: Fotosyntese og respiration

Lektioner

6

Varighed

 3 uger

Fotosyntese og respiration

”Fotosyntese og respiration” er et fællesfagligt forløb.

(6 lektioner i biologi og 6 lektioner i fysik/kemi)

Det er valgt at lade eleverne gennemarbejde disse to biokemiske processer, som er helt fundamentale for liv på Jorden, i et selvstændigt forløb, for netop at pege på det væsentlige i, at eleverne tilegner sig sikker viden om de to processer, og fordi der igen og igen refereres til de to processer i mange forskellige sammenhænge.

Ressourcer:

Restudy – Fotosyntese

Restudy – Respiration

Aktuelle begivenheder:

Affaldsindsamlingen i uge 13

Uge 16-18: Bevægelser i rummet

Lektioner

5

Varighed

3 uger

Bevægelser i rummet

Forløbet “Bevægelser i rummet” beskriver Solen, Jorden og Månens indbyrdes bevægelser, samt resultatet af disse bevægelser. Tidevand, formørkelser og årstider bliver grundigt behandlet, og de tilhørende opgaver og aktiviteter får trænet elevernes forståelse af universets opbygning.

Forløbet lægger op til organisering i grupper, hvor hver gruppe arbejder med hver sin fagtekst, og afslutningsvist præsenterer for hinanden.

Uge 19-21: Lyn og torden

Lektioner

6

Varighed

3 uger

Lyn og torden

”Lyn og torden” er et fællesfagligt forløb i fysik/kemi og geografi.

(6 lektioner i geografi og 6 lektioner i fysik/kemi)

Forløbet omhandler dannelsen af tordenvejr med lyn, lynnedslag og torden med forklaringer på elektriske ladninger i tordenskyer, lysets og lydens hastighed.

’Lyn og torden’ er et forløb, der træner elevernes fællesfaglige arbejde og tilgang til faglige emner. Dette forløb kan ses som et supplerende forløb ifht de forenklede fælles mål, og kan derfor også være en ’buffer’ i årsplanen, og undlades hvis tiden ikke er til det.

Uge 22-26: Drikkevandsforsyning

Lektioner

7

Varighed

4 uger

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

”Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer” er et fællesfagligt forløb, der inddrager elementer fra alle tre naturfag i udskolingen; biologi, geografi og fysik/kemi.

(7 lektioner i biologi, 7 lektioner i geografi og 7 lektioner i fysik/kemi)

Forløbet er opbygget, så eleverne, efter en fælles introduktion, arbejder problemorienteret med hver sit emne, og afslutningsvis præsenterer sit arbejde og resultater for hele klassen.

Ressourcer:

Restudy – Næringsbelastning af søer

Restudy – Rensningsanlæg

Restudy – Vandets kredsløb